ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Από το πόνημα του Βασίλη Σ. Χατζηβασιλείου (Δικηγόρου- Ιστοριογράφου) με τίτλο Η
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ « Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ » (Πεπραγμένα 1928-1948)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΩΑΚΑ, Δ΄ Τόμος 1993 σελ.97-130.


Στις 9 Μαρτίου του 1922 ιδρύθηκε στην Αθήνα από μερικούς Κώους μετανάστες
(επιστήμονες, εργάτες και φοιτητές) ένα σωματείο με την επωνυμία «Γενική Ένωσις
Κώων», με έμβλημα τον Ιπποκράτη και σκοπό την οικονομική αρωγή των Κώων, όπου κι αν
βρίσκονται, καθώς και την υποστήριξη για την πνευματική και υλική τους ανάπτυξη.
Το Σωματείο αυτό με την πάροδο των χρόνων και καθώς θα εδραιωθεί στα Δωδεκάνησα η
Ιταλοφασιστική κυριαρχία, θα γίνει η εστία, γύρω από την οποία θα συσπειρωθεί η Κωακή
Παροικία της Αθήνας και του Πειραιά.
Η επωνυμία « Ο Ιπποκράτης» συναντιέται για πρώτη φορά στα Πρακτικά του 1940. Τα
Πρακτικά επικυρώνονται με στρογγυλή σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επιγραφή :
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, στη μέση απεικόνιση της προτομής του Ιπποκράτη και
κάτω από αυτήν το έτος ίδρυσης 1922.


Ο Βασίλης Σ. Χατζηβασιλείου αναφέρεται στις δραστηριότητες της Γενικής Ένωσης Κώων
από την ίδρυσή της μέχρι την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. Τα στοιχεία
αντλήθηκαν από τη γραπτή μαρτυρία των Πρακτικών (Γενικών Συνελεύσεων και
Διοικητικού Συμβουλίου) το βιβλίο των οποίων είχε διαθέσει στον συγγραφέα για έρευνα ο
τότε Πρόεδρος της Ένωσης Φίλιππος Καλλούδης.
Στις σελίδες του Βιβλίου της Ένωσης είναι καταχωρημένα πρακτικά για τα έτη 1928 έως το
1929,από το 1940 έως το 1946, από το 1957έως το 1963 και από το 1975 έως το 1986. Το
παλαιότερο Βιβλίο Πρακτικών, της περιόδου από 30-3-1940 έως και 19-4-1937, που
φυλασσόταν μέχρι το 1940, θεωρείται ότι μάλλον έχει χαθεί.
Ολόκληρη η μελέτη του Βασίλη Σ. Χατζηβασιλείου υπάρχει στο filitas.Blogspot.com όπου
«Ο ΦΙΛΗΤΑΣ» προσφέρει σε ελεύθερη πρόσβαση τους τόμους των ΚΩΑΚΩΝ.